Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan digitaalisten verkkopalvelujen toteutuksessa tiettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Tarkoituksena on taata, että jokaisella on mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti esimerkiksi näkemiseen tai kuulemiseen liittyvistä rajoitteista huolimatta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Laura Rekrytointijärjestelmää ja on laadittu 25.6.2020 ja päivitetty 10.1.2024. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Palvelun saavutettavuuden tila

Laura Rekrytointijärjestelmä täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Tietoa saavutettavuudesta

Käyttöliittymäkomponentit ja käyttöliittymän sisältö

Laura Rekrytointijärjestelmää käytetään selainpohjaisella käyttöliittymällä, jonka komponentit koostuvat tekstistä, kuvista, syöttökentistä, valikoista sekä linkeistä ja painikkeista. Komponenttien nimeämisessä, asettelussa ja visuaalisuudessa on pyritty johdonmukaisuuteen, jotta käyttöliittymä olisi käyttäjälle mahdollisimman havaittava, selkeä, yksiselitteinen, ymmärrettävä ja hallittava. Kunkin syöttökentän kohdalla näytetään tekstiselite, josta ilmenee, mitä sisältöä kenttään odotetaan syötettävän. Osassa kentistä on myös tarkentavia infotekstejä.

Virheiden tunnistaminen

Pakolliset kentät osoitetaan lomakkeilla tähdellä. Tämä on ohjeistettuna käyttäjälle tekstimuotoisena informaationa aina lomakkeen alussa, mahdollisten muiden rajoitteiden yhteydessä. Pakollisuuden lisäksi osassa kenttiä (esimerkiksi sähköpostiosoite ja puhelinnumero) käytetään automaattista virheentarkistusta. Tarkistukset tehdään tallennuksen yhteydessä, ja tallennus ei onnistu, jos syötteessä on virheitä tai puutteita. Jokainen virheellinen tai puutteellinen kenttä osoitetaan korostuksella ja tekstimuotoisella palautteella, jotta korjaustarpeet olisi mahdollisimman helppo havaita. Tietoturvaan ja sisällön merkitykseen liittyvistä syistä korostusten yhteydessä ei näytetä käyttäjälle valmiita korjausehdotuksia, vastuu korjauksen sisällöstä pysyy käyttäjällä itsellään.

Tietojen tarkistaminen

Vastuu lomakkeella tehdyistä valinnoista ja lomakkeelle syötetyistä sisällöistä on käyttäjällä. Valinnat ja tieto on mahdollista tarkistaa ennen tallentamista. Työnhakijan näkymässä hakemuksen lähettämisprosessiin kuuluu myös erillinen esikatseluvaihe, jossa lomakkeelle annetut tiedot on mahdollistat tarkistaa omassa esikatselunäkymässään. Esikatselusta voi tarvittaessa palata muokkaukseen.

Statusviestit

Tieto suoritetun tallennuksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta ilmoitetaan käyttöliittymässä statusviestillä. Statusviestin sisältö ja esitystapa on erilainen riippuen viestin luonteesta (onnistuminen, virhe, info, varoitus). Virhe ja varoitusviesti kertoo aina käyttäjälle mistä virhe tai varoitus johtuu ja tarvittaessa ohjeistaa käyttäjää, jotta virhe tai varoitus voidaan välttää.

Sivun kieli

Palvelu tukee useaa eri kieltä. Sivun kieli on mahdollista selvittää ohjelmallisesti sivun lang-määrityksen avulla. Näkymissä, joissa käyttäjä valitsee kielen sivulle tai syötettävälle tiedolle, kielivalinta voidaan esittää kuvina, mutta aina vähintään tekstimuotoisena.

Tekstivastineet

Palvelun käytön kannalta merkityksellisiin kuviin ja kuvakkeisiin liittyy tekstivastine, jonka avulla kuva on mahdollista havaita näkemättä sitä. Tekstivastinetta ei käytetä visuaalisissa ja käyttöä tukevissa kuvissa (esim. toimintopainikkeiden sisällä näkyvissä ikoneissa ja havainnekuvissa), joissa se ei ole tarpeenmukainen.

Työkaluvihjeet ja modaalit

Palvelussa käytetään myös ns. työkaluvihjeitä, jotka tulevat näkyviin, kun osoittimen vie elementin päälle ja poistuvat näkyvistä, kun osoittimen vie pois elementin päältä. Työkaluvihjeet on pyritty suunnittelemaan siten, että ne tukevat palvelun käyttöä sekä selkeyttävät ja suoraviivaistavat näkymiä, joissa ohjeistusta muutoin vaadittaisiin käyttäjästä riippuen paljon. Lisäksi osassa palvelun toimintoja hyödynnetään modaalisia ikkunoita, jotka tulevat näkyviin, kun käyttäjä aktivoi toiminnon. Modaalinen ikkuna jää näkyviin, vaikka osoittimen siirtää sen ulkopuolelle. Ikkunan saa suljettua sulkemispainiketta painamalla.

Rakenne ja järjestys

Palvelun toteutukseen on käytetty yleisiä standardinmukaisia HTML-elementtejä, joiden ansiosta käyttöliittymässä esitettävä tieto, rakenne ja suhteet voidaan lukea ohjelmallisesti. Sisältö on suunniteltu luettavaksi perinteisellä tavalla ylhäältä alas. Toimintojen ja sisältöjen yhteydessä näytetään otsikko tai teksti, joka kuvaa kunkin toiminnon ja sisällön merkityksen. Esimerkiksi julkaistuissa rekrytointi-ilmoituksissa tehtävän nimi muotoillaan aina ensimmäisen tason otsikoksi.

Aikasidonnainen media

Rekrytointijärjestelmän käyttöliittymän toteutuksessa ei käytetä aikasidonnaista mediaa kuten videoita ja ääniä. Aikasidonnaista mediaa kuten ääniä, videoita ja webinaareja voidaan käyttää markkinoinnin, ohjeiden ja tuotekuvausten havainne- ja tukimateriaalina.

Animaatiot ja välähdykset

Käyttöliittymässä hyödynnetään maltillisia animointeja. Animointien tarkoituksena on auttaa käyttäjää havaitsemaan palvelussa suoritettuja tapahtumia (esimerkiksi tallennuksen onnistuminen). Animoinneissa ei käytetä nopeatempoisia välähdyksiä.

Linkit

Linkkiteksteissä pyritään siihen, että ensisijaisesti linkkiteksti ja vähintään linkin asiayhteys kertovat linkin kohteen tai tarkoituksen. Linkit on korostettu tavallisesta tekstistä, jotta ne olisivat helpommin erotettavissa.

Kuvakkeet ja muodot

Palvelun käyttöliittymässä kuvakkeita toimintojen havainnollistamisen apuna. Kuvakkeiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä havaitsemaan ja löytämään tarvitsemansa toiminnot helpommin. Kuvakkeen tai visuaalisen muodon hahmottaminen ja ymmärtäminen eivät kuitenkaan ole edellytyksiä palvelun käyttämiselle.

Kuvat, taustakuvat, värit ja fontit

Järjestelmän visuaalinen ilme perustuu palvelulle määriteltyyn brändi-ilmeeseen. Työnhakijoille näkyvä osuus (esim. julkaistut rekrytointi-ilmoitukset) on yleensä visualisoitu työnantajan brändi-ilmeellä, joka sisältää värit, fontit, taustakuvan, logon sekä sosiaalisen median jakojen yhteydessä näytettävä jakokuvan. Jos työnhakijoille näkyvää osuutta ei ole visualisoitu työnantajan brändi-ilmeellä noudattaa se Laura Rekrytointijärjestelmän standardoitua brändi-ilmettä. Värimaailmassa ja kuvissa huomioidaan riittävä kontrasti sisällön ja taustan välillä. Käyttöliittymän värit ja kuvat on tarkoitettu tukemaan palvelun käyttöä, mutta ne eivät ole edellytys sille, että palvelua pystyy käyttämään.

Responsiivisuus ja koon muuttaminen

Työnhakijan näkymä (avoimet työpaikat ja hakemuksen jättäminen) on suunniteltu responsiiviseksi eli mukautumaan päätelaitteen mukaan. Myös työnantajan näkymä (rekrytointijärjestelmä) on suunniteltu responsiiviseksi ja optimoitu käytettäväksi tietokoneella ja tabletilla. Palvelua voi käyttää selaimessa sekä pysty että vaaka-asennossa. Tekstin kokoa voi muuttaa käyttämällä selaimen suurennus- ja pienennystoimintoa (zoomaus).

Näkymät ja navigointi

Palvelu koostuu kahdesta päänäkymästä: 1) työnantajan näkymä eli rekrytointijärjestelmä sekä 2) työnhakijan näkymä eli työnhakupalvelu. Palvelun sivut ja näkymät noudattavat samaa standardoitua ”container” rakennetta, jolloin järjestelmän toiminnot sijaitsevat rakenteen osalta aina samoissa paikoissa. Erilaisten käyttötarkoitusten vuoksi työnantajan ja työnhakijan näkymien navigaatiorakenteet ovat erilaiset. Molemmissa näkymissä navigointi on suunniteltu mahdollisimman johdonmukaiseksi ja selkeäksi.

Palvelu on selainkäyttöinen, siinä navigointi on optimoitu näppäimistölle ja hiirelle. Navigoinnin voi tehdä tarvittaessa pelkästään näppäimistöllä (esim. nuolinäppäimiä, välilyöntiä ja tab-näppäintä käyttämällä) sekä kosketusnäyttöjä käytettäessä sormenkosketuksilla. Kentissä käytetään selaimen käyttämää kohdistustapaa (esim. vilkkuva kursori tekstikentässä). Kohdistusten muutokset eivät aiheuta kontekstin muutosta kuten uuden sisällön muodostumista sivulle, mutta monivalintatyyppisten asetuksen muuttaminen voi tuoda sivulle dynaamista sisältöä (esim. monivalinnan ”Muu, mikä”-vaihtoehto, joka tuo näkyviin vapaan syöttökentän).

Palvelussa voi käyttää selaimen yleisiä pikanäppäimiä kuten tekstin valintaa, kopiointia ja liittämistä näppäimistön avulla. Palvelussa ei käytetä erillisiä mukautettuja pikanäppäimiä.
Palvelussa näytettävät sivut ovat pääasiallisesti palvelussa suoritettavien prosessien ja toimintojen vaiheita. Työnantajan näkymässä tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi rekrytointi-ilmoituksen luonti, rekrytointi-ilmoitusten listaus ja saapuneiden hakemusten tarkastelu ja työnhakijan näkymässä puolestaan avointen työpaikkojen selailu ja hakemuksen jättäminen. Palvelussa on myös hakutoimintoja. Esimerkiksi saapuneita hakemuksia pääsee tarkastelemaan hakemuslistauksen ja hakutoiminnon avulla.

Aikataulutus

Sisällön käyttämiselle ja lukemiselle ei ole aikarajoja. Rekrytointi-ilmoitusten julkaisussa ja hakemusten jättämisessä sovelletaan kuitenkin työnantajan asettamaa hakuaikaa, jota työnhakija ei voi omatoimisesti muuttaa omalta kohdaltaan. Tietoturvaan liittyen palvelussa sovelletaan myös istunnon kestoa, joka on mahdollista asettaa eri pituiseksi tietyissä näkymissä.

Työnantajien julkaisema sisältö

Työnantajat julkaisevat Laura Rekrytointijärjestelmän avulla pääasiallisesti rekrytointi-ilmoituksia ja niihin liitettyjä työnhakulomakkeita. Kukin työnantaja vastaa omien sisältöjensä saavutettavuudesta sillä tasolla kuin laki edellyttää. Esimerkiksi rekrytointi-ilmoitukseen upotettuun kuvaan voi lisätä vaihtoehtokuvauksen ilmoituseditorin avulla.

Kohtuuton rasite

Ei-tekstuaalinen sisältö: Rekrytoijalle suunnatussa palvelussa julkaistaan tuotekuvauksia, uutisia ja ohjeita, jotka voivat sisältää kuvia, havainnekuvia ja kuvankaappauksia. Osaan kuvista ja kuvankaappauksista sisältyy tekstiä, jota ei ole muutettu tekstimuotoon. Kuvien sisältö pyritään kuitenkin kuvaamaan tuotekuvausten, uutisten ja ohjeiden tekstiosuudessa.

Osien kieli: Pääsääntöisesti palvelua käytetään yhdellä kielellä kerrallaan. Käyttäjä voi määrittää oman käyttöliittymän kielensä. Työnantajan näkymässä hakemukset näkyvät sillä kielellä, millä ne on tallennettu palveluun. Tästä johtuen työnantajan käyttöliittymä voi näkyä eri kielellä kuin käyttöliittymässä tarkasteltavat hakemukset. Kieltä ei yksilöidä sivun ohjelmakoodissa tällöin osiokohtaisesti, vaan monikielisyys tulee ilmi asiayhteyden kautta. Vastaavasti monikielisissä sähköpostiviesti- ja ilmoituspohjissa kieltä ei yksilöidä sivun koodissa osiokohtaisesti, vaan kieliversiot ilmaistaan käyttöliittymässä muilla keinoilla kuten tekstien ja kuvakkeiden avulla.

Syötteen tarkoitus: Syöttökenttien tarkoitukset on kuvattu kenttien kohdalla näkyvien tekstien avulla. Syöttökenttien tarkoituksia ei ole kuvattu koneellisessa muodossa sivun koodissa.

Palaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen rekrytointijärjestelmässämme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit antaa saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen support@laura.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000