Tillganglighet

Digitaalisen rekrytoinnin LAURA™-päivä

Image

Tillgänglighetsförklaring för LAURA™:s rekryteringssystem

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att vissa förutsättningar föreligger vid implementeringen av vissa tillgänglighetskrav. Syftet är att säkerställa att alla har lika tillgång till digitala tjänster, oavsett begränsningar av till exempel syn eller hörsel.

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för LAURA™:s rekryteringssystem och utarbetades 25.6.2020 och uppdaterades 10.9.2020. Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Nuläge gällande tjänstens tillgänglighet

LAURA™:s rekryteringssystem uppfyller kritiska tillgänglighetskrav.

Information om tillgänglighet

Innehåll i användargränssnittskomponenter och användargränssnitt

Tjänsten används med ett webbläsarbaserat gränssnitt, vars komponenter består av text, bilder, inmatningsfält, menyer samt länkar och knappar. I komponenternas namngivning, layout och visualisering har man strävat efter enhetlighet så att användargränssnittet är så redigt, tydligt, entydigt, begripligt och lätthanterbart som möjligt för användaren. För varje inmatningsfält visas en textbeskrivning som anger vilket innehåll som förväntas komma in i fältet. I en del av fälten finns det dessutom förtydligande informationstexter.

Identifiering av fel

Obligatoriska formulärfält är markerade med en asterisk. Detta föreligger i början av formuläret som instruktion till användaren i form av textinformation, i samband med eventuella andra restriktioner. Förutom kontroll av de obligatoriska rutorna används en automatisk felkontroll i vissa fält (t.ex. e-postadress och telefonnummer). Kontroller görs vida datalagringen och inmatningen lyckas inte om det finns fel eller brister i datamatningen. Varje felaktigt eller ofullständigt fält indikeras med en markering och textformad feedback för att göra det så enkelt som möjligt att identifiera korrigeringsbehov. Av skäl som bottnar i datasäkerhet och innehållets betydelse visas inga färdiga förslag till rättelser för användaren, ansvaret för att innehållet korrigeras ligger kvar hos användaren.

Kontroll av uppgifterna

Användaren ansvarar för de val som görs i formuläret och står för innehållet som inmatas i formuläret. Det är möjligt att kontrollera val och information innan dessa sparas. I vyn för arbetssökande ingår i ansökningsprocessen också ett separat förhandsgranskningsskede, där uppgifterna i formuläret kan kontrolleras i en egen förhandsvisning. Man kan vid behov från förhandsgranskningen återgå till redigering.

Statusmeddelanden

Information om framgång eller misslyckande med den utförda inmatningen meddelas i användargränssnittet med ett statusmeddelande. Innehållet och presentationen av statusmeddelandet varierar beroende på meddelandets karaktär (framgång, fel, info, varning). Ett fel- och varningsmeddelande informerar alltid användaren om orsaken till felet eller varningen och instruerar vid behov användaren hur felet eller varningen kan undvikas.

Sidans språk

Tjänsten stöder flera olika språk. Språket på sidan kan fastslås genom programmering med hjälp av sidans språkspecifikation. I vyer där användaren väljer språk för sidan eller information som ska matas in, kan språkvalet visas i bilder, men alltid i åtminstone textformat.

Textekvivalenter

Bilder och ikoner som är relevanta för användningen av tjänsten åtföljs av en textekvivalent, vilket gör det möjligt att uppfatta bilden utan att se den. Textekvivalenter används inte i visuella och bilder vilka brukas som användningsstöd (t.ex. ikoner som visas inuti funktionstangenter och observationsbilder) där sådana inte är nödvändiga.

Verktygstips och modaler

Tjänsten använder även s.k. verktygstips som visas när man håller muspekaren över ett element och försvinner när man tar bort muspekaren från elementet. Man har försökt utforma verktygstipsen på ett sådant sätt att de stödjer användningen av tjänsten och tydliggör och effektiviserar synpunkter där vägledning annars skulle krävas, beroende på användarens behov. Dessutom använder vissa funktioner i tjänsten modala fönster som visas när en användare aktiverar en funktion. Ett modalt fönster förblir synligt även om man flyttar pekaren utanför det. Fönstret kan stängas genom ett tryck på stängningsknappen.

Struktur och sammansättning

Vid implementeringen av tjänsten har man använt vanliga standard HTML-element. Detta medför att information, struktur och relationer som presenteras i användargränssnittet kan läsas programmatiskt. Innehållet är gestaltat för att kunna läsas på traditionellt sätt, uppifrån ner. Funktioner och innehåll åtföljs av en titel eller en text som beskriver innebörden av varje funktion och dess innehåll. Till exempel, i publicerade rekryteringsannonser, utformas uppgiftens namn alltid som titeln på första nivån.

Tidsbundna medier

Vid implementeringen av användargränssnittet för rekryteringssystemet används inte tidsbundna medier som videor och ljudkällor. Tidsbundna medier som ljudkällor, videor och webbseminarier kan användas för förtydligande och som stödmaterial för marknadsföring, instruktioner och produktbeskrivningar.

Animationer och skildringar

I användargränssnittet används sansade animeringar. Syftet med animationerna är att hjälpa användaren att upptäcka händelserna som utförs på tjänsten (till exempel framgången med inmatningen). I animationerna används inte överdrivna skildringar.

Länkar

Länktexterna syftar till att säkerställa att i första hand själva länktexten och åtminstone länkens kontext talar om objektet eller syftet med länken. Länkarna har framhävts från den egentliga texten så att de lättare kan särskiljas.

Ikoner och former

Ikonerna i tjänstens användargränssnitt ska hjälpa till att illustrera funktionerna. Syftet med ikonerna är att hjälpa användarna att lättare känna igen och hitta de funktioner de behöver. Att uppfatta och förstå ikonen eller visuella formen är dock inte en förutsättning för att kunna använda tjänsten.

Bilder, bakgrundsbilder, färger och typsnitt

Det visuella utseendet på LAURA™ -tjänsten baseras på det varumärkesutseende som definierats för tjänsten. Det avsnitt som är synligt för de arbetssökande (t.ex. publicerade rekryteringsannonser) visualiseras vanligtvis med arbetsgivarens varumärkesutseende, som inkluderar färger, typsnitt, bakgrundsbild, logotyp samt en delningsbild som visas i samband med delningar i sociala medier. Om avsnittet som är synlig för de arbetssökande inte har visualiserats med arbetsgivarens varumärkesimage, kommer den att följa den standardiserade varumärkesbilden för LAURA™-tjänsten. I färgschemat och bilderna tas hänsyn till tillräcklig kontrast mellan innehållet och bakgrunden. Användargränssnittets färger och bilder är avsedda att stödja användningen av tjänsten, men de är inte en förutsättning för tjänsten ska kunna användas.

Responsivitet och ändring av storlek

Vyn för arbetssökande (lediga platser och inlämning av ansökningar) är utformad för att vara responsiv, dvs anpassa sig till terminalen. Vyn för arbetsgivare (rekryteringssystemet) är också utformad så att den är responsiv och optimerad för användning på dator och surfplatta. Tjänsten kan användas i webbläsaren både vertikalt och horisontellt. Storleken på texten kan ändras med hjälp av webbläsarens förstorings- och förminskningsfunktion (zoom).

Vyer och navigering

Tjänsten består av två huvudvyer: 1) Vyn för arbetsgivare, det vill säga rekryteringssystemet, och 2) vyn för arbetstagare, det vill säga jobbsökartjänsten. Tjänstens sidor och vyer följer en enhetlig, standardiserad "container"-struktur, så att systemets funktioner strukturmässigt alltid finns på samma ställen. På grund av de olika användningsområdena är navigeringsstrukturerna för arbetsgivaren och arbetssökanden olika. I båda vyerna är navigeringen utformad för att vara så konsekvent och tydlig som möjligt.

Tjänsten är webbläsarbaserad, med en navigering optimerad för tangentbord och mus. Vid behov kan navigering göras endast med tangentbordet (t.ex. med hjälp av piltangenterna, mellanslagstangenten och tabbtangenten) eller pekskärmar där man använder fingertopparna. I fälten används den orienteringsmetod som används av webbläsaren (t.ex. en blinkande markör i ett textfält). Ändringar i orienteringen förorsakar inte någon förändring i kontexten, t.ex. att skapa nytt innehåll på sidan, men för att ändra en flervalsinställning kan ge dynamiskt innehåll till sidan (t.ex. flervalsalternativet "Annan, vad", som visar ett ledigt inmatningsfält).

I tjänsten kan man, med hjälp av tangentbordet, använda vanliga kortkommandon för att markera, kopiera och klistra in text. Tjänsten använder inga speciellt anpassade kortkommandon.

Sidorna som visas i tjänsten består huvudsakligen stegen av de processer och funktioner som utförs i tjänsten. I vyn för arbetsgivare finns bl.a. funktioner för att skapa en rekryteringsannons, en lista över rekryteringsannonser och granska inkomna ansökningar. I vyn för arbetssökande är det möjligt att bläddra efter lediga platser och lämna in en ansökan. I tjänsten finns också sökfunktioner. Till exempel kan inkommande applikationer ses med hjälp av ansökningslistan och sökfunktionen.

Schemaläggning

Det finns inga tidsgränser för att komma åt och läsa innehåll. Den av arbetsgivaren fastställda ansökningstiden gäller dock för publicering av rekryteringsannonser och inlämnande av ansökningar. Dessa kan den arbetssökande inte ändra på egen hand. I samband med datasäkerhet anpassar tjänsten även sessionens längd. Dessa längder kan justeras i vissa vyer.

Innehåll publicerat av arbetsgivare

Med hjälp av LAURA™-tjänsten publicerar arbetsgivare främst rekryteringsannonser och de ansökningsformulär som är sammanlänkade med dessa. Varje arbetsgivare ansvarar för att det egna innehållet är tillgängligt på den nivå som lagen förutsätter. T.ex. kan en alternativ bild läggas till i en bild som är inbäddad i en rekryteringsannons med hjälp av annonsredigeraren.

Oproportionell börda

Icke-textuellt innehåll: I tjänsten, som riktar sig till rekryterare, publiceras produktbeskrivningar, nyheter och anvisningar, som kan innehålla bilder, observationsbilder och skärmdumpar. Vissa bilder och skärmdumpar innehåller text som inte har konverterats till textformat. Innehållet i bilderna beskrivs dock i avsnittet med produktbeskrivningar, nyheter och instruktioner.

Avsnittens språk: Som regel används tjänsten på ett språk åt gången. Användaren kan ange sitt eget språk för användargränssnittet. I vyn för arbetsgivare visas ansökningar på det språk, som de lagras på i tjänsten. På grund av detta kan arbetsgivarens gränssnitt visas på ett annat språk än de ansökningar som kan granskas i gränssnittet. I det här fallet identifieras inte språket på programkodens sida i avsnitt efter avsnitt, utan flerspråkigheten framgår ur sammanhanget. Analogt till detta, i flerspråkiga e-post- och meddelandemallar, identifieras inte språket på sidkoden per avsnitt, utan språkversionerna anges i användargränssnittet på andra sätt, såsom i text och med ikoner.

Syftet med inmatningen: Syftet med inmatningsfälten beskrivs med hjälp av texterna som visas bredvid fälten. Syftet med inmatningsfälten beskrivs inte i maskinläsbart format i sidkoden.

Feedback

Har du märkt någon brist på tillgängligheten i vårt rekryteringssystem? Meddela om den till oss så ska vi göra vårt bästa för att rätta till bristen. Du kan ge feedback om tillgängligheten med onlineformuläret eller via e-post till support@laura.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls, inom två veckor, kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets i Södra Finland webbplats beskrivs i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetskontroll

https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/anmal-bristande-tillganglighet/

webbtillganglighet(at)rfv.fi

telefonväxel 0295 016 000